Nhập số điện thoại để kiểm tra tình trạng sản phẩm đã đặt